Minutes of Meetings

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2-5/2559

     การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2-5/2559  ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  เมื่อวันอังคารที่ 24  พฤษภาคม 2559  ณ.ห้องประชุมสมาคมทาฟ่า อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 20 โดยมีรายงานการประชุมดังนี้ /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/555.pdf