NEWS PR & ACTIVITIES

ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559


สมาคมทาฟ่า ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์


    
โดยมีสาระสำคัญคือ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาการจัดตั้ง TAFA Consortium ทั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 36 บริษัท แยกเป็นสมาชิกสามัญ 32 บริษัท และสมาชิกสมทบ 4 บริษัท

 
     
    หลังจากที่ได้มีการรับฟังผลสรุปของการศึกษาดังกล่าวแล้ว ในที่ประชุมมีการลงมติจากสมาชิก จำนวน 32 เสียง เห็นด้วยให้ดำเนินการศึกษาโครงการฯ ต่อไป และไม่มีสมาชิกรายใดที่ออก
เสียงไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงมีมติเป็นเอกฉันฑ์ให้ดำเนินการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป

 

      ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการส่วนบริการกลาง ทสภ. มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนใหนสามารถทำกิจการอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

      สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้ามาร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อพิจารณาผลการศึกษาการจัดตั้ง TAFA Consortium ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความร่วมมือและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ที่มีขนาดเล็กและกลาง โดยมี ผู้ประกอบการรายใหญ่ช่วยส่งเสริมและให้การสนับสนุนการพัฒนาวงการในภาพรวม ด้วยการสร้างธุรกิจสินค้าและบริการ ให้แข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการวางแผนอนาคตของวงการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และบริการโลจิสติกส์ของประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างทัดเทียมกัน