NEWS PR & ACTIVITIES

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ในระดับภูมิภาค”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ในระดับภูมิภาค”

 /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/777778888.pdf