NEWS PR & ACTIVITIES

วิธีปฏิบัติสำหรับ ฝขส.ในการออกบัตรอนุญาตยานพาหนะ ทสภ.

เรียน สมาชิกทาฟ่า

       ตามที่มีปัญหาร้องเรียนเรื่องการทำบัตร / ต่อบัตร อนุญาต ถาวร เพื่อเข้าพื้นที่ควบคุม ทั้งบุคคล และ รถ ในเขตพื้นที่ ทสภ.
คณะอนุกรรมการสมาคมทาฟ่า จึงได้มีการเเข้าพบกับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย  เพื่อปรึกษา และ ได้ข้อสรุปดังนี้
  • การ ต่อ อายุ บัตร บุคคล และ รถยนต์ ทางการท่า ได้ยึดหลัก คำสั่งของ กรมการบินพลเรือน ที่ได้มีการปรับเปลี่ยน ในปี 2560 เรื่องหลักการ ขอมีบัตรถาวร รายปี สำหรับ บุคคล และ รถยนต์  ดังนั้น
    • การต่อบัตรในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีเอกสารที่กำหนด ทุกครั้งในการทำการต่ออายุ
    • การตรวจสอบข้อมูลบุคคล จากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ถูกกำหนด ให้มีการตรวจสอบ ทุกปี  มิใช่ 3 ปี ครั้ง ตามที่เคยแจ้ง
    • การตรวจสอบข้อมูลบุคคลหากพบว่ามีประวัติคดี ต้องมีหลักฐานการยุติคดี จากทางตำรวจ และ ศาล มาประกอบในการขอต่ออายุ หรือขอมีบัตร
    • คดีที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสานแนบ
  • กรณีรถยนต์บุคคลที่มาขอสมาชิก ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ครอบครอง ให้เห็นชัด ซึ่งหลักเกณฐ์ดังกล่าวทางห้องบัตรจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศให้เด่นชัดต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/AOT.pdf