NEWS PR & ACTIVITIES

รายงานการประชุม TAFA Consortium

เรียน     สมาชิกทาฟ่า
เรื่อง     การประชุมเพื่อร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมลงทุนก่อตั้ง TAFA Consortium                          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์

อ่านสรุป คลิ๊ก /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/170517.pdf