NEWS PR & ACTIVITIES

TAFA Newsletter No. 3

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจใน ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกบรรจุอัดแน่นอยู่ใน TAFA Newsletter ทั้งฉบับที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา สำหรับฉบับที่ 3 ที่ท่านได้รับ ณ ขณะนี้ มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลายประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มา update ให้ทราบ ดังนี้

- เริ่มจาก งานประจำสามัญประจำปี 2559 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มี.ค. 2560 
- ความคืบหน้าการปลดล็อค ฟรีโซนในสุวรรณภูมิ
- ความพยายามในการเสนอโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาฟรีโซนสุวรรณภูมิต่อ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
  

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/170309%20TAFA%20newsletter%20no%203.pdf