NEWS PR & ACTIVITIES

8 ส.โลจิสติกส์จี้รัฐแก้กฎหมาย ดันไทยฮับอาเซียนภาคบริการ

8ส.โลจิสติกส์จี้รัฐแก้กฎหมาย ดันไทยฮับอาเซียนภาคบริการ

updated: 13 พ.ย. 2559 เวลา 10:20:39 น.  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจบริการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกับสมาพันธ์และสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 


สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการผลักดัน ยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวหน้ารองรับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ ตลอดจนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปลดล็อก แก้ไข และผลักดันกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อลดอุปสรรค อำนวยความสะดวก และพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การทบทวน แก้ไขความซ้ำซ้อนของกฎหมายนำเข้า-ส่งออกภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ 

2) พัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการ ให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงานเข้าร่วมดำเนินงานอย่างชัดเจน 3) ผลักดันโครงการเร่งด่วน อาทิ การพัฒนาพื้นที่ภายในหรือโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้กลายเป็น Airport Logistics Park 

ในการนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมผลักดันขับเคลื่อนข้อเสนอแนะดังกล่าวให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค CLMVT โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาคัดเลือกสิ่งที่ดำเนินการให้เห็นผลได้เร็ว (Quick Win) ขึ้นมา 1-2 เรื่อง เพื่อดำเนินการให้เสร็จก่อน ทั้งนี้ จะได้หารือกับภาคเอกชนเป็นระยะ ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อไป

รายงานข่าวจากสำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัญหาของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย อาทิ 1.ขาดเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.เสียเปรียบบริษัทข้ามชาติด้านความรู้ เงินทุน ต้นทุนและเครือข่ายการให้บริการ 3.บริษัทผู้ส่งออกที่มีบริษัทแม่ในต่างประเทศมักไม่ใช้บริการผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (LSP) ไทย  
4.ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 5.ข้อจำกัดในด้านข้อมูลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

แหล่งที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1478968129