NEWS PR & ACTIVITIES

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้

ทักษะและประสบการณ์ :

• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป WORD, EXCEL, POWER-POINT ได้ดี **หากสามารถทำโปรแกรม PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN, CANVA จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ 02 286 0477
อีเมล์ tafa@tafathai.org

ฝึกอบรม