NEWS PR & ACTIVITIES

แจ้งข่าว เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า

 #สมาคมทาฟ่า #มาตรการรับมือและป้องกันCovid-19

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมโดยกำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันนี้ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยในส่วนของการขนส่งที่ได้ยกเว้น ได้แก่ การขนส่งเวชภัณฑ์ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่งด้านพลังงาน การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก เป็นต้น โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง ตามที่สมาชิกได้ทราบแล้วนั้น (ข้อมูลเอกสารแนบ1)

โดยขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความถูกต้องในการออกเอกสารรับรองดังกล่าว และหากมีข้อมูลที่ชัดเจน สมาคมฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบความคืบหน้าในช่วงบ่ายวันนี้ต่อไป

ทั้งนี้สมาคมฯ ได้สรุปข้อมูลแนวทางและมาตราการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ปฎิบัติงานในเขตปลอดอาการ สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้

1.กรมศุลกากร เปิดทำการปกติ โทร. 02-134-1223 ให้สมาชิกติดต่อปฎิบัติเช่นเดิมเนื่องจากได้รับข้อยกเว้นอยู่แล้ว

2. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมปศุสัตว์ (โทร. 02-134-0731) เปิดทำการปกติ เวลา 8.00 น. – 16.30 น. (งานเอกสาร)
ขาเข้าทำงาน 24 ชั่วโมง ยังไม่มีแจ้งข่าวหรือมาตรการใดๆ เพิ่มเติม ให้สมาชิกติดต่อปฎิบัติเช่นเดิมเนื่องจากได้รับข้อยกเว้นอยู่แล้ว

3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คุณภูริธัช โทร. 086-572-0775) เปิดทำการปกติ ให้สมาชิกติดต่อปฎิบัติเช่นเดิมเนื่องจากได้รับยกเว้นอยู่แล้ว

4. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คุณภิรมณ โทร. 02-134-0501) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังนี้ ขอความร่วมมือสมาชิกทาฟ่านำสินค้าพร้อมเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางด่านตรวจพืช ตรวจสอบไม่เกิน 2 ทุ่ม

5. กรมการค้าต่างประเทศ (คุณฐาปนีย์ โทร. 02-134-0944) เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. และปิดวางบัตรก่อน 4 โมงเย็น
(ขอความร่วมมือสมาชิกวางบัตรก่อน 4 โมงเย็น) ** โดยวันเสาร์ปกติเปิด แต่ตอนนี้ขอปิดวันเสาร์ไปก่อน พร้อมเปิดเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดทำการปกติ โทร 02-134-0816 ให้สมาชิกติดต่อปฎิบัติเช่นเดิม
หากมีมาตราการเพิ่มเติมจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คุณพงศ์ปพันธ์ 02-205-3155) เรื่องขอผ่อนผันเดินรถ 24 ชั่วโมง เนื่องจากเมื่อวานมีประกาศพรก.ฉุกเฉินออกมา จึงต้องมีการประชุมหารือและออกเป็นมาตราการใหม่มาบังคับใช้ต่อไป ซึ่งตอนนี้การเดินรถบรรทุกก็ยังคงยึดเวลาปกติเหมือนเดิมยังไม่มีข้อมูลการยกเว้นใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งต้องรอการประกาศออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้ง