NEWS PR & ACTIVITIES

ยกเว้นอากรหน้ากากอนามัย

ยกเว้นอากรหน้ากากอนามัย 
????  มีผลตั้งแต่ 24 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/067/T_0019.PDF