NEWS PR & ACTIVITIES

โครงการสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ณ เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน

ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เข้าร่วมโครงการสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ณ เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน เพื่อศึกษาและสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างไทย-คาซัคสถาน ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ คณะได้พบปะกับผู้แทนบริษัท DAMU Logistics ผู้แทนบริษัท Perfect Companion (บริษัทของไทยที่ส่งสินค้าออกมายังคาซัคสถาน) และผู้แทน Association of National Forwarders of Kazakhstan (ANEK) และได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางจุดเชื่อมขนส่งสินค้าท่าเรือทางบกที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Khorgos ติดชายแดนจีน ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม One Belt One Road ของจีน และถือเป็นเส้นทางสายไหมใหม่ ที่จะเชื่อมเอเชียและยุโรปทางบก (ทางรถไฟ) และเป็นทางเลือกขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากทางอากาศที่มีราคาแพง และทางเรือที่ใช้เวลานาน โดยสามารถส่งสินค้าจากท่าเรือในจีนได้ถึงยุโรปได้ในเวลาประมาณสิบห้าวัน 
          นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการฝ่ายคาซัคสถานอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
        การสำรวจลู่ทางตามโครงการครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการและหน่วยราชการไทย ที่จะศึกษาข้อมูลที่ได้รับ เพื่อใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อทั้งทางขนส่งและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ในการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งและการเข้าสู่ตลาดโลกของสินค้าไทยต่อไปในอนาคต
 

โดยปัจจุบันปริมาณการค้าไทยกับคาซัคสถาน รวมทั้งในประเทศแถบเอเชียกลางยังมีปริมาณไม่สูงนัก ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากปัญหาการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่การขนส่งทางทะเลจะใช้เวลานานมากเรื่องโลจิสติกส์จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ท้าทายการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกัน


ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดทำสรุปรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถอ่านรายงานฉบับบสมบูรณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อทั้งการขนส่งและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของสินค้าไทยในอนาคตต่อไป ได้ที่ /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/Kazaksatan.pdf