NEWS PR & ACTIVITIES

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๙๗ ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ 


Click : https://www.caat.or.th/th/archives/44403