NEWS PR & ACTIVITIES

กิจกรรมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นำโดยอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะทำงานได้ขอเข้าพบ
เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะกรรมการสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
โดยคุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมฯ คุณวิศว์กรณ์ ศรีสกุล อนุกรรมการสมาคมฯ, คุณสิริพักตร์ ศรีสงคราม อนุกรรมการสมาคมฯ และคุณฉวีวรรณ บรรดาศักดิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ  ณ ห้องประชุมสมาคมทาฟ่าชั้น 20