NEWS PR & ACTIVITIES

Perishable Premium Lane และ Perishable Center

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย โดยคุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมฯ, คุณพจน์ เทียมตะวัน อุปนายกสมาคมฯ คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล อดีตนายกสมาคมฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคุณฉวีวรรณ บรรดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ และ สมาชิกสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมประชุม หารือ เรื่อง แนวทางความร่วมมือการดำเนินโครงการ Perishable Premium Lane และ Perishable Center ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable) ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกียวข้อง ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร BFZ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ