NEWS PR & ACTIVITIES

กฎกระทรวงการประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ.2562

   กฎกระทรวงการประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ.2562 
   
โดยได้ลงประกาศในกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 80 ก วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นหลักประกันแก่คนโดยสารหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับขนทางอากาศ ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/190702.pdf