GROVERMENT LAWS & REGULATIONS
ประกาศกรมศุลกากรที่ 58/2561 เรื่อง การยื่นเอกสารเกี่ยวกับค่าขนส่งของสำหรับการนำของเข้าทางอากาศยาน

ประกาศกรมศุลกากรที่ 58/2561 เรื่อง การยื่นเอกสารเกี่ยวกับค่าขนส่งของสำหรับการนำของเข้าทางอากาศยาน
สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ 

http://www.customs.go.th/cont_strc_download_with_docno_date…