GROVERMENT LAWS & REGULATIONS
ประกาศกรมศุลกากรที่ 1452560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ำประกันแทนการชำระเงินอากรกรณีผู้นำของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ