GROVERMENT LAWS & REGULATIONS
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 118/2558

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 118/2558

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) (15/06/2558)

คลิ๊ก http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/6539945f-e947-43bf-b137-6b9f30be5a95/118.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6539945f-e947-43bf-b137-6b9f30be5a95