GROVERMENT LAWS & REGULATIONS
สรุปผลการประชุม RCEPและ AFAS เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปการประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีด้านการค้าบริการ ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูิภาค (RCEP) และความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 -16.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อ่านต่อได้ที่ /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/RCEP.pdf