GROVERMENT LAWS & REGULATIONS
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าสองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าสองทางเป็นสินค้า  ที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ 
http://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/13990/-2558-2562