GROVERMENT LAWS & REGULATIONS
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC